การทดสอบสมมติฐาน(Hypothesis Testing)

MATLAB BKK
Sep 19, 2021

--

การจะบอกว่า “ สิ่งที่เราสงสัยนั้น…จริงหรือไม่ ? ” สรุปขั้นตอนการทำ Hypothesis test

Hypothesis Testing

Hypothesis Testing หรือการทดสอบสมมติฐาน คือกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลจาก Sample มาตัดสินเกี่ยวกับ Population โดยจะตัดสินเลือกสมมติฐาน (Hypothesis) ที่มีข้อมูลสนับสนุนว่าน่าจะถูกต้องมากกว่า

สรุปเทคนิคการทำ Hypothesis

นิยาม/ความหมาย

ตัวอย่างกรณีศึกษา Hypothesis test

บริษัทแห่งหนึ่งผลิตยานอนหลับซึ่งในขวดควรจะมีปริมาตรเฉลี่ย 200 cc ขึ้นไป ทางลูกค้าที่อยากซื้อยานอนหลับไปใช้เกิดความสงสัยว่ายานอนหลับในขวดอาจมีการใส่ตัวยาน้อยเกินไป (กลัวคนกินแล้วจะไม่หลับ) จึงมีสมมติฐานดังนี้

H0 : µ >= 200 cc (ถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ 200 แสดงว่ายานอนหลับเยอะดี ok)

Ha: µ < 200 cc (ที่กำลังอยากจะทดสอบ ว่ามันน้อยกว่า 200 ป่าว ซึ่งจะต้องใส่ให้ตรงข้ามกับ H0

หลักการคิดก็คือ

  1. ให้เรา Assume ว่า Null Hypothesis (H0) นั้นถูกต้องไว้ก่อน
  2. ดูหลักฐานจากการทดสอบของเรา เช่น จากข้อมูลที่สุ่มออกมา
  • ถ้าสิ่งที่สุ่มออกมามีความน่าจะเป็นต่ำ แสดงว่า H0 ไม่จริง (Reject H0) ดังนั้นเราก็จะหันมาสนับสนุน Ha แทน
  • ถ้าสิ่งที่สุ่มออกมามีความน่าจะเป็นไม่ต่ำ แสดงว่าเราไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ (Fail to Reject H0)

แล้วเราจะดูยังไงว่าหลักฐานจากการทดสอบของเรามีความน่าจะเป็นต่ำ ??

ตัวอย่าง Matlab Code การหา t-test

สามารถติดตามเนื้อหาความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Matlab ได้ที่ Facebook Page :(20+) Matlab bkk center | Facebook

--

--